Verkündigung an Maria

  • Original Material / Elfenbein
  • Zeit / um 1000
  • Maße / 11,5 x 16,5 (cm)
  • Sammlung / Berlin, Staatliche Museen
  • Gussmarmor / 26,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand

Elfenbeinrelief Verkündigung an Maria

© Fotograf / Hans Effenberger