Tête de Bénévent

  • Original Material / Bronze
  • Zeit / Ende des 5.Jhs. v. Chr.
  • Maße / Höhe: 42 cm
  • Sammlung / Paris, Louvre
  • Gipsabguss / 125,00 €
  • Gussmarmor / 210,00 €
  • Bronze- oder Eisenguss / 260,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand

Jünglingskopf, sogenannter Tête de Bénévent, historischer Abguss mit runden Sockel, darauf die Formennummer

Jünglingskopf, sogenannter Tête de Bénévent, historischer Abguss mit runden Sockel, darauf die Formennummer