Statuette Herkules Farnese

  • Original Material / Marmor
  • Maße / H.: 42,5 cm
  • Sammlung / ehem. Sammlung Paul Arndt, München
  • Gipsabguss / 350,00 €
  • Gussmarmor / 595,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand

© Fotograf / Hans Effenberger