Statuette einer Artemis

  • Original Material / Bronze
  • Zeit / etruskisch, 7.Jh. v. Chr.
  • Maße / H.: 24 cm
  • Sammlung / Skulptuensammlung Dresden
  • Gipsabguss / 59,00 €
  • Bronze- oder Eisenguss / 99,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand