Statue des Meleager

  • Original Material / Marmor
  • Zeit / um 340 v. Chr.
  • Maße / Höhe: 199 cm
  • Sammlung / Berlin, Staatliche Museen, Antikensammlung Berlin
  • Gipsabguss / 5200,00 €
  • Gussmarmor / 8600,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand