Maria Verkündigung

  • Original Material / Walrosszahn
  • Zeit / Deutsch/Köln, Ende des 12Jh.
  • Maße / 13 x 9,5 (cm)
  • Sammlung / Berlin, Staatliche Museen
  • Gussmarmor / 26,00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand

Elfenbeinrelief Verkündigung an Maria

© Fotograf / Hans Effenberger