Flussgott, sog. Tigris od. Arno

  • Original Material / Gips
  • Zeit / Anfang des 16. Jh.
  • Maße / H.: 94,5 cm
  • Sammlung / Musei Vaticani
  • Gipsabguss / 841,00
  • Gussmarmor / 1413,00
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand