Paul Heermann

August der Starke

  • Original Material / Marmor
  • Zeit / vor 1718
  • Maße / Höhe: 88 cm
  • Sammlung / Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Skulpturensammlung
  • Gipsabguss / 1245,00 €
  • Gussmarmor / 2140, 00 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versand Versand